Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CENTRUL ISTORIC / Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric

Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric se află în structura Direcției Ordine Publică Centrul Istoric, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. menţine ordinea şi liniştea publică în zona Centrului Istoric și acţionează pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Bucureşti;
 2. acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit atribuțiilor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane din zona Centrului Istoric;
 5. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 6. acordă, pe teritoriul Centrului Istoric, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 7. intervine, pe teritoriul Centrului Istoric, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 8. acţionează, cu preponderență, prin patrulare pedestră pe itinerariile stabilite pe teritoriul Centrului Istoric și, atunci când este cazul, prin patrulare auto sau alte mijloace de locomoție, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structura D.G.P.L.C.M.B.;
 9. toți angajații trebuie să depună eforturi continue în vederea pregătirii profesionale, în special în domeniul cunoașterii unei limbi de circulație internațională;
 10. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 11. acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţii ale Primarului General;
 13. conduce la sediul D.G.P.L.C.M.B./structurii Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 14. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Bucureşti, legate de problemele specifice structurii;
 15. asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.