Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Desființări Construcții Ilegale

Serviciul Desființări Construcții Ilegale se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. aduce la îndeplinire Dispoziţiile Primarului General şi pune în aplicare sentinţele definitive şi executorii la solicitarea compartimentului de specialitate, privind desfiinţarea construcţiilor ilegal edificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti;
 2. organizează şi conduce acţiunile de desfiinţare în baza autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor statului, de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în vederea predării terenurilor libere de sarcini, pentru lucrări de utilitate publică;
 3. întocmeşte referate în vederea emiterii proiectelor de dispoziţii ale Primarului General prin care se propune desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti;
 4. efectuează inspecţii privind respectarea prevederilor din actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice;
 5. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată şi sancţionează contravenţiile ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice, precum şi cele prevăzute de actele normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în domeniul propriu de activitate;
 6. întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 7. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 8. stabileşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic în scopul îndeplinirii obiectivelor direcţiei, pentru asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor;
 9. coordonează activităţile privind asigurarea logistică la acţiuni de aducere la starea iniţială a domeniului public şi privat aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti, prin desfiinţarea construcţiilor de orice natură edificate ilegal, salubrizarea bunurilor imobile şi a terenurilor;
 10. întocmeşte, după caz, documentaţia necesară valorificării bunurilor rezultate din acţiunile întreprinse de Primăria Municipiului Bucureşti;
 11. urmăreşte asigurarea evacuării materialelor rezultate în urma acţiunilor derulate;
 12. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local.

 

 

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali din cadrul SDCI desfășoară activități de control privind legalitatea edificării construcțiilor pe teritoriul Municipiului București şi solicită persoanelor fizice/juridice controlate, după caz, următoarele documente:

-  Registrul Unic de Control;

- Certificatul de înregistrare al societății comerciale , actele de identitate ale reprezentantului/actele de identitate în cazul persoanelor fizice;

- Titlul de deținere a terenului pe care se execută/este amplasată construcția;

- Autorizația de construire și documentația ce a stat la baza eliberării acesteia (certificat de  urbanism, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, proiectul vizat spre neschimbare etc.);

- Anunțul de începere a lucrării;

- Avizul de urbanism pentru amplasarea teraselor sezoniere;

- Avizul de amplasare/comercializare pe domeniul public în cazul chioșcurilor destinate comercializării presei/cărților și florilor;