Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Compartimentul Administrativ

Compartimentul Administrativ se află în structura Serviciului Logistic, se subordonează Șefului de Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

  1. asigură şi răspunde de aprovizionarea cu bunuri materiale şi servicii, obiecte de inventar şi alte dotări privind nevoile reale ala instituţiei şi a serviciilor publice comunitare în limita resurselor aprobate în condiţii legale;
  2. gestionează, monitorizează şi distribuie funcţie de cerinţele celorlalte compartimente, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în administrarea directă a instituţiei aplicând legislaţia aferentă;
  3. întocmeşte referatele de necesitate privind achiziţia unor bunuri materiale, prestări de servicii, lucrări, combustibil, necesare la nivel de instituţie şi servicii publice comunitare, le înaintează spre aprobare conducerii, iar după obţinerea aprobării le înaintează la serviciului de specialitate pentru demarare a procedurii;
  4. urmăreşte buna funcţionare a aparaturii de tehnologia informaţiei: fax, copiatoare, multifuncţionale, a telecomunicaţiilor (centralei telefonice, telefoanelor mobile), centralei termice din cadrul instituţiei şi acţionează de urgenţă pentru rezolvarea defecţiunilor;
  5. ţine evidenta contractelor privind utilităţile: telefon, apa, energie electrica, gaze naturale contactele de chirii, contractele de închiriere, protocol de decontare a utilităţilor şi tine legătura cu furnizorii respectivi;
  6. asigură prin personalul de prestări servicii întreţinerea curăţeniei în toate spaţiile de lucru, remediază şi repară toate defecţiunile apărute la instalaţii electrice, termice , sanitare, mobilier, uşi, etc;
  7. participă la inventarierea patrimoniului, face propuneri pentru scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar;
  8. urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, întocmeşte note de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de reparaţii curente, învestiţii, obţinerea tuturor autorizaţiilor, constituirea dosarelor de cadastru a imobilelor, conform legislaţiei specifice;
  9. asigură asistența tehnică a instalațiilor aferente clădirilor din administrarea și folosința instituției;
  10. execută reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției.