Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Disciplina în Construcții

Serviciul Control Disciplina în Construcții se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

  1. exercită controale privind respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/desființare a legalității executării lucrărilor de construire/desființare, constată contravenții și întocmește procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și după caz sesizează instituțiile abilitate ale statului;
  2. exercită controale în vederea constatării şi sancţionării faptelelor ce constituie contravenţii prevăzute de legea privind protejarea monumentelor istorice;
  3. efectuează inspecţii privind respectarea prevederilor din actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice;
  4. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
  5. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice, precum şi de actele normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în domeniul de competenţă;
  6. participă la recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  7. întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
  8. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
  9. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, Primarului General sau persoanei împuternicite de acesta.

Documente pe care le solicită și le verifică.

În teren, polițiștii locali solicită persoanelor fizice/juridice controlate, după caz, următoarele documente:

 

Dacă din diferite motive actele necesare finalizării controlului nu au putut fi puse integral la dispoziția agentului constatator, persoanele controlate sunt invitate în scris sau verbal să se prezinte la punctul de lucru al DGPLCMB - DC (locul, data) cu setul complet de documente solicitate.