Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / ALTE STRUCTURI / Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă se subordonează Serviciului Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă şi are următoarele atribuţii:

 1. asigură, prin personal specializat, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii personalului instituţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii în funcţie de particularităţile procesului de muncă;
 3. asigură efectuarea instructajelor de securitate şi sănătate în muncă la angajare, pentru noii angajaţi, verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a instructajului periodic de securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructajul la locul de muncă şi întocmeşte rapoarte cu privire la cele constatate;
 4. colaborează cu medicul sau serviciul medical de medicina muncii la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la fundamentarea programului de măsuri de securitatea şi sănătatea muncii;
 5. asigură efectuarea controlului medical periodic pentru toţi salariaţii instituţiei, ţine evidenţa tuturor avizelor de medicina muncii şi ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa salariaţilor care au aviz cu „apt condiţionat” sau „inapt temporar”, de acest lucru şi propune măsurile necesare;
 6. asigură completarea fişelor de expunere la riscuri şi efectuarea controlului medical la angajare pentru toţi salariaţii;
 7. ia măsuri în vederea efectuării măsurătorilor privind determinarea câmpului electromagnetic în cadrul sediilor instituţiei, interpretarea rezultatelor şi obţinerea avizelor necesare;
 8. asigură documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 9. stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzătoare condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
 10. stabileşte pentru personalul instituţiei, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în domeniul protecţiei muncii, al prevenirii şi apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare funcţiilor exercitate;
 11. organizează şi răspunde de serviciile de medicină a muncii (conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă) cu sprijinul unor instituţii specializate pentru efectuarea testării medicale şi psihologice la încadrare, periodic şi la reluarea activităţii;
 12. asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către întregul personal al unităţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite;
 13. participă la cercetarea accidentelor de muncă, ţine evidenţa acestora şi colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege în vederea prevenirii şi înlăturării cauzelor generatoare de accidente;
 14. întocmeşte planurile de prevenire şi stingerea incendiilor şi de evacuare a personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente, în caz de incendii, calamităţi naturale sau alte evenimente grave;
 15. urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire şi la locurile de muncă;
 16. lunar, execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, cu grupele constituite pentru fiecare locaţie;
 17. monitorizează starea sănătăţii personalului angajat prin controale periodice de medicina muncii;
 18. ţine evidenţa militară a tuturor angajaţilor cu obligaţii militare (rezervişti) conform H.G. nr. 1204/2007 şi H.G. nr. 1194/1996;
 19. avizează situaţia rezerviştilor la locul de muncă şi prezintă pentru aprobare Centrului Militar pe raza căruia îşi are sediul, cererea de mobilizare a rezerviştilor la locul de muncă, înaintând conform H.G. nr. 1204/2007, tabele nominale în două exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de muncă;
 20. ia măsuri de anunţare şi trimitere în timp util, la solicitarea centrelor militare, a rezerviştilor cuprinşi în planurile de mobilizare a acestora.