Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Biroul Salarizare și Plăți

Biroul Salarizare și Plăți se află în structura Serviciului Financiar-Contabilitate, este condus de un Șef Birou (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1.  întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pe bază de documente justificative legale;
 2. efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar-preventiv;
 3. efectuează plăţi din creditele bugetare după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul terţiar de credite;
 4. asigură, calculează şi execută plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială;
 5. întocmeşte şi depune lunar declarația unică fiscală 112;
 6. calculează, reţine şi virează contribuţiile datorate de angajator şi angajaţi la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate;
 7. întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit şi asigură transmiterea acestora în termen legal către unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi către salariaţi;
 8. întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile, veniturile și contribuţiile realizate de salariaţii instituţiei;
 9. întocmeşte situaţia cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal;
 10. efectuează plăţi în numerar şi operaţiuni curente cu unitatea de trezorerie a statului şi cu alte instituţii bancare la care are deschise conturile;
 11. se asigură de predarea documentelor necesare pentru plata salariilor, de către Serviciul Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă, la termenul stabilit pentru întocmirea statelor de plată.