Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Director Executiv în cadrul Direcției de Control - 02.10.2017

Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control - 02.10.2017

Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică - 02.10.2017

Anunț

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

 1. Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
 2. Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
 3. Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.10.2017, ora 1000, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Bulevardul Libertății nr. 18, bloc 104, sector 5.

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituției – Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă.

Condițiile specifice privind ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante se vor afișa la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și pe site-ul D.G.P.L.C.M.B. (www.plmb.ro).

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.539.14.25.

Publicat în M. Of. în data de 05.09.2017

Dosarele de concurs depuse de candidați, vor conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform Ordinului nr.192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atesta vechimea în muncă în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele necesare înscrierii, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere la concurs (descarca de aici), formularul de adeverință standard (descarca de aici), declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (descarca de aici), sunt disponibile pe site-ul instituției (www.plmb.ro), precum și la Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE: conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r2 cu modificările şi completările ulterioare:

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

Direcţia de Control – 2 posturi

> Director Executiv – cls. I (S), grad II – 1 post ocupat prin concurs în următoarele condiţii specifice:> Director Executiv Adjunct – cls. I (S) – 1 post ocupat prin concurs în următoarele condiţii specifice:Direcţia de Siguranţă şi Ordine Publică – 1 post

> Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă – cls. I (S), grad II – 1 post ocupat prin concurs în următoarele condiţii specifice:

Bibliografie

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV ȘI DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIN CADRUL DIRECŢIEI DE CONTROL
 1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 (*republicată*);
 2. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010;
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (*republicată*);
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (*republicat*);
 5. Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, (*republicat*);
 6. Legii-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind modul de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
 9. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 50/1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 11. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 12. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
 13. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 14. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 15. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 16. Hotărârea nr. 348/2004(* republicată*) privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
 17. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.

Bibliografie

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTĂ DE ŞEF SERVICIU MONITORIZARE OBIECTIVE ȘI PLANIFICARE OPERATIVĂ
 1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 (*republicată*);
 2. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010;
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Constitutia Romaniei;
 7. Legii-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 8. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 9. Codul Muncii aprobat de Legea nr. 53/2003(*republicată*);
 10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, (*republicată*);
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 12. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, (*republicată*);
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, (*republicată*).