Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Director Executiv - 02.10.2017

Anunț

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.10.2017, ora 1000, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Bulevardul Libertății nr. 18, bloc 104, sector 5.

Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituției – Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă.

Condițiile specifice privind ocuparea funcției publice de conducere vacantă se vor afișa la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și pe site-ul D.G.P.L.C.M.B. (www.plmb.ro)

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.539.14.25.

Publicat în M. Of. în data de 05.09.2017

Dosarul de concurs depus de candidați la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă, va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copie diplomă de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. cazierul administrativ.

Formularul de înscriere (descarca de aici) este disponibil pe site-ul instituției (www.plmb.ro), precum și la Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă.

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

Direcţia de Siguranţă şi Ordine Publică – 1 post

> Director Executiv – cls. I (S), grad II – 1 post ocupat prin concurs în următoarele condiţii:

Bibliografie

PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTĂ DE DIRECTOR EXECUTIV DIN CADRUL DIRECȚIEI DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ
 1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, (*republicată*);
 2. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010;
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 7. Constitutia Romaniei;
 8. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 9. Codul Muncii aprobat de Legea nr. 53/2003(*republicată*);
 10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, (*republicată*);
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 12. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, (*republicată*).