Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Serviciul Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă are următoarele atribuţii:
 1. asigură aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 2. asigură iniţierea documentaţiei privind elaborarea, modificarea, actualizarea organigramei, regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi a statului de funcţii, în baza concluziilor analizei şi a propunerilor primite de la compartimentele de specialitate, în vederea transmiterii acestora la Primăria Municipiului Bucureşti pentru iniţierea proiectelor de hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 3. elaborează instrucţiunile necesare bunei funcţionări a compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 4. întocmeşte anual planul de ocupare a funcţiilor publice, precum şi revizuirea acestuia conform legii;
 5. monitorizează şi asigură consultanţă şi asistenţă în aplicarea măsurilor privind formarea profesională a salariaţilor din cadrul instituţiei publice, întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
 6. ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acesteia;
 7. întocmeşte şi ţine evidenţa deciziilor Directorului General privind activitatea instituţiei: de numire şi eliberare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a retribuţiei cu ocazia majorărilor generale de retribuţie, de promovare, în condiţiile legii;
 8. stabileşte încadrarea pe funcţie şi salariile de încadrare pentru personalul instituţiei şi asigură introducerea în aplicaţia de salarizare a tuturor deciziilor din domeniul său de activitate;
 9. propune conducerii instutuţiei ocuparea posturilor vacante, în temeiul legii şi asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin operarea tuturor modificărilor, conform dispoziţiilor primite;
 10. asigură recrutarea şi selecţia de personal, în funcţie de aptitudinile, experienţa şi competenţa candidaţilor raportate la necesităţile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului, organizând concursuri, în conformitate cu prevederile legale şi cu statul de funcţii al instituţiei, gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
 11. asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării şi avansării personalului şi întocmirea formalităţilor necesare pentru desfăşurarea acestora;
 12. întocmeşte formalităţile necesare încadrării personalului: deciziile de angajare, contractele, angajamentele, adresele către Oficiul Forţelor de Muncă, adresele de transfer, pentru personalul din aparatul propriu;
 13. păstrează, în condiţii de siguranţă şi ţine la zi dosarele profesionale ale personalului instituţiei;
 14. înregistrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale funcţionarilor publici şi personalului contractual cu funcţii de conducere din instituţie;
 15. verifică şi semnează statele de plată privind drepturile salariale ale personalului instuţiei (salarii, concedii de odihnă, concedii medicale);
 16. asigură relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în domeniul de activitate al serviciului, conform legii şi ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, potrivit formatului stabilit de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 17. asigură relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, în domeniul de activitate al serviciului, conform legii şi ţine evidenţa funcţiilor contractuale şi a personalului contractual din cadrul instituţiei, potrivit programului REVISAL stabilit de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 18. elaborează şi urmăreşte planul anual de ocupare, conform legii;
 19. asigură întocmirea formalităţilor necesare pentru obţinerea avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea transformării posturilor vacante;
 20. gestionează fişele de post (evidenţă, actualizare, arhivare, înregistrare şi transmitere la salariaţi) pentru toţi angajaţii aparatului propriu şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;
 21. asigură secretariatul Comisiei de Disciplină, organizată la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile legale;
 22. întocmeşte legitimaţiile de serviciu, precum şi eliberarea de adeverinţe sau a altor documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituţiei;
 23. asigură, prin personal specializat, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii personalului instituţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 24. elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii în funcţie de particularităţile procesului de muncă;
 25. asigură efectuarea instructajelor de securitate şi sănătate în muncă la angajare, pentru noii angajaţi, verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a instructajului periodic de securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructajul la locul de muncă şi întocmeşte rapoarte cu privire la cele constatate;
 26. colaborează cu medicul sau serviciul medical de medicina muncii la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la fundamentarea programului de măsuri de securitatea şi sănătatea muncii;
 27. asigură efectuarea controlului medical periodic pentru toţi salariaţii instituţiei, ţine evidenţa tuturor avizelor de medicina muncii şi ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa salariaţilor care au aviz cu „apt condiţionat” sau „inapt temporar”, de acest lucru şi propune măsurile necesare;
 28. asigură completarea fişelor de expunere la riscuri şi efectuarea controlului medical la angajare pentru toţi salariaţii;
 29. ia măsuri în vederea efectuării măsurătorilor privind determinarea câmpului electromagnetic în cadrul sediilor instituţiei, interpretarea rezultatelor şi obţinerea avizelor necesare;
 30. asigură documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 31. stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzătoare condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
 32. stabileşte pentru personalul instituţiei, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în domeniul protecţiei muncii, al prevenirii şi apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare funcţiilor exercitate;
 33. organizează şi răspunde de serviciile de medicină a muncii (conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă) cu sprijinul unor instituţii specializate pentru efectuarea testării medicale şi psihologice la încadrare, periodic şi la reluarea activităţii;
 34. asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către întregul personal al unităţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite;
 35. participă la cercetarea accidentelor de muncă, ţine evidenţa acestora şi colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege în vederea prevenirii şi înlăturării cauzelor generatoare de accidente;
 36. întocmeşte planurile de prevenire şi stingerea incendiilor şi de evacuare a personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente, în caz de incendii, calamităţi naturale sau alte evenimente grave;
 37. urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire şi la locurile de muncă;
 38. lunar, execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, cu grupele constituite pentru fiecare locaţie;
 39. monitorizează starea sănătăţii personalului angajat prin controale periodice de medicina muncii;
 40. ţine evidenţa militară a tuturor angajaţilor cu obligaţii militare (rezervişti) conform Anexei nr. 4 din H.G. nr. 338/2002 şi Anexei nr. 3 din H.G. nr. 1194/1996;
 41. avizează situaţia rezerviştilor la locul de muncă şi prezintă pentru aprobare Centrului Militar pe raza căruia îşi are sediul, cererea de mobilizare a rezerviştilor la locul de muncă, înaintând conform Anexei nr. 5 din H.G. nr. 338/2002, tabele nominale în două exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de muncă; ia măsuri de anunţare şi trimitere în timp util, la solicitarea centrelor militare, a rezerviştilor cuprinşi în planurile de mobilizare a acestora.