Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII

Serviciul Control Disciplină în Construcţii are următoarele atribuţii:
  1. verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire;
  2. efectuează inspecţii privind respectarea prevederilor din actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice;
  3. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
  4. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
  5. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice, precum şi de actele normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în domeniul de competenţă;
  6. participă la recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  7. întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
  8. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
  9. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, Primarului General sau persoanei împuternicite de acesta.