Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / COMPARTIMENTUL AUDIT

  1. răspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă;
  2. elaborează proiectul Planului Anual de Audit Intern, pe care îl supune aprobării Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  3. efectuează activităţi de audit public intern conform planului de audit sau a auditurilor dispuse de conducera instituţiei, conform legii;
  4. monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern;
  5. înaintează trimestrial sinteza activităţii Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
  6. elaborează anual raportul de activităţi de audit intern, îl supune spre analiză şi aprobare Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, după care îl transmite la Direcţia de Audit Public Intern din Primăria Municipiului Bucureşti;
  7. în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează despre acestea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  8. auditează, cel puţin o dată la trei ani, fără a se limita la acest termen, următoarele: angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fonduri comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public sau privat al Statului aflate în administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
  9. monitorizează activităţile şi procedurile echipei de audit intern, îndrumă activitatea acestora, în strânsă legătură cu normele profesionale şi practica de audit, tehnica şi instrumentele specifice auditării;