Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului are următoarele atribuţii:
 1. controlează respectarea legislaţiei ce reglementează normele de protecţia mediului, în vederea asigurării unui mediu de viaţă sănătos şi înlăturării riscurilor pentru mediu şi sănătatea populaţiei;
 2. desfăşoară acţiuni de control şi verifică activităţile generatoare de poluare fonică, de emisii periculoase de gaze, fum, praf sau pulberi;
 3. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 4. controlează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor economice şi comerciale cu impact semnificativ asupra mediului, protejarea şi întreţinerea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 5. urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 6. controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuar-urile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 7. veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 8. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 9. verifică obligaţiile ce revin autorităţilor publice locale/persoanelor fizice şi juridice cu privire la emiterea/aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 10. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 11. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 12. identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 13. controlează aplicarea prevederilor legale privind modul de administrare a cimitirelor şi crematoriului uman aparţinând Municipiului Bucureşti;
 14. verifică amenajarea şi întreţinerea terenurilor bazelor sportive de recreere şi de agrement, inclusiv a lacurilor şi ştrandurilor;
 15. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 16. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţii;
 17. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 18. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.