Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL DESFIINŢĂRI CONSTRUCŢII ILEGALE

Serviciul Desfiinţări Construcţii Ilegale are următoarele atribuţii:
 1. aduce la îndeplinire Dispoziţiile Primarului General şi pune în aplicare sentinţele definitive şi executorii la solicitarea compartimentului de specialitate, privind desfiinţarea construcţiilor ilegal edificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti;
 2. organizează şi conduce acţiunile de desfiinţare în baza autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor statului, de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în vederea predării terenurilor libere de sarcini, pentru lucrări de utilitate publică;
 3. întocmeşte referate în vederea emiterii proiectelor de dispoziţii ale Primarului General prin care se propune desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti;
 4. verifică şi vizează devizele şi situaţiile de lucrări prezentate de structurile specializate pentru desfiinţarea lucrărilor, în vederea recuperării de la proprietarii construcţiilor desfiinţate, a cheltuielilor înregistrate;
 5. verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire;
 6. efectuează inspecţii privind respectarea prevederilor din actele normative ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice;
 7. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată şi sancţionează contravenţiile ce reglementează disciplina în construcţii şi protejarea monumentelor istorice, precum şi cele prevăzute de actele normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în domeniul propriu de activitate;
 8. întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 9. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 10. stabileşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic în scopul îndeplinirii obiectivelor direcţiei, pentru asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor;
 11. urmăreşte întreţinerea mijloacelor de mecanizare în funcţie de cartea tehnică;
 12. urmăreşte comportarea în exploatare a tehnicii în scopul prelungirii duratei de folosinţă;
 13. asigură rezervele materiale conform necesarului prognozat;
 14. elaborează structura logistică de mecanizare actuală şi de perspectivă;
 15. întocmeşte şi ţine evidenţa documentaţiei primare a tuturor mijloacelor de mecanizare;
 16. coordonează activităţile privind asigurarea logistică la acţiuni de aducere la starea iniţială a domeniului public şi privat aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti, prin desfiinţarea construcţiilor de orice natură edificate ilegal, salubrizarea bunurilor imobile şi a terenurilor;
 17. întocmeşte, după caz, documentaţia necesară valorificării bunurilor rezultate din acţiunile întreprinse de Primăria Municipiului Bucureşti;
 18. urmăreşte asigurarea evacuării materialelor rezultate în urma acţiunilor derulate;
 19. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local.