Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / Serviciul Registratură

 1. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată instituţiei, gestionează şi justifică timbrele poştale;
 2. ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa structurii de Poliţie Locală și Control a Municipiului Bucureşti;
 3. asigură programarea la audienţele acordate de conducerea instituţiei cetăţenilor, agenţilor economici sau reprezentanţilor instituţiilor sau autorităţilor publice, persoanelor juridice private, prin întocmirea notelor de audiere;
 4. repartizează la structurile specifice, de specialitate şi operaţional-funcţionale din cadrul instituţiei reclamaţiile şi sesizările primite;
 5. urmăreşte reprimirea corespondenţei vizate de conducerea instituţiei, completează pentru fiecare din aceasta, în registrul general de corespondenţă, rubrica destinată structurii/persoanei nominalizată cu soluţionarea, o sortează şi o distribuie la structuri/persoane, conform ordinelor rezolutive;
 6. verifică documentaţia cetăţenilor conform bazei de date existente la nivelul serviciului şi dacă aceasta este completă, o înregistrează; dacă documentaţia este incompletă, aceasta este returnată petentului în vederea completării;
 7. asigură expedierea corespondenţei primită de la structurile Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti;
 8. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linie telefonică permanentă, înfiinţată în acest scop;
 9. răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin repartizarea/redirecţionarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 10. urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului; expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
 11. redirecţionează petiţiile greşit adresate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate;
 12. clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
 13. întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;
 14. informează conducerea instituţiei referitor la stadiul unei lucrări şi solicită lămuririle necesare de la structurile din cadrul structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 15. organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul serviciului;
 16. asigură integritatea şi securitatea tuturor actelor înregistrate; ia măsuri de prevenire a scurgerii datelor cu caracter personal;
 17. asigură respectarea prevederilor legale privind apărarea secretului de stat şi de serviciu;
 18. organizează şi îndrumă activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor, potrivit actelor normative în vigoare;
 19. primeşte şi expediază, conform normelor în vigoare, corespondenţa unităţii, prezintă Directorului General pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi termenele de rezolvare;
 20. arhivează documentele instituţiei, selecţionează şi întocmeşte procesul- verbal pentru documentele cărora le-a expirat termenul de păstrare în arhivă, propuse spre distrugere prin ardere sau predare la Arhivele Statului;
 21. constituie Comisia de Selecţionare a documentelor la nivel de instituţie.
 22. asigură relaţia directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti cu cetăţeanul;
 23. asigură comunicarea eficientă dintre Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi cetăţeni şi ajută instituţia să răspundă mai bine nevoilor cetăţenilor, informându-i asupra activităţilor sale;
 24. coordonează punctul de informare - documentare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 25. efectuează programarea solicitărilor de audienţe, în conformitate cu programul de audienţe stabilit;
 26. prezintă informări asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe,
 27. ţine evidenţa cetăţenilor primiţi în audienţă şi a petiţiilor scrise sau telefonice adresate Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti în registru sau în format electronic;
 28. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 29. urmăreşte soluţionarea în termen a petiţiilor adresate direct Instituţiei şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
 30. asigură răspunsul la termen către persoanele care se adresează instituţiei şi care îi sunt repartizate spre soluţionare;
 31. informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;
 32. întocmeşte semestrial/anual Raportul referitor la organizarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;
 33. răspunde solicitărilor privind informaţiile de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001;
 34. pregăteşte pentru arhivare dosarele, petiţiile şi documentele care au fost repartizate compartimentului;
 35. verifică şi preia de la compartimente pe bază de inventar dosarele constituite, urmărind respectarea modului de constituire a acestora şi concordanţa între conţinutul lor şi datele înscrise în inventar;
 36. oferă sprijin direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor în aranjarea şi predarea corectă a documentelor către arhivă atunci când este cerut justificat;
 37. întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozitul de arhivă pe bază de evidenţă curentă conform anexei 3 din legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 38. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
 39. pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire verifică înregistrarea documentului împrumutat acesta fiind reintegrat în fond;
 40. scoate dosarele din evidenţa arhivei pe baza uneia din următoarele acte, după caz: proces-verbal de selecţionare; proces-verbal de predare-preluare; proces-verbal de constatare a deteriorării complete a documentelor sau a lipsei acestora;
 41. asigură secretariatul comisiei de selecţionare;
 42. asigură colaborarea cu Serviciul Arhivelor Naţionale punând la dispoziţie toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivei;
 43. pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;
 44. menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicitând conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului de arhivă;
 45. informează conducerea instituţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei.