Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / Serviciul Registratură

 1. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată instituţiei, gestionează şi justifică timbrele poştale;
 2. ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa structurii de Poliţie Locală și Control a Municipiului Bucureşti;
 3. asigură programarea la audienţele acordate de conducerea instituţiei cetăţenilor, agenţilor economici sau reprezentanţilor instituţiilor sau autorităţilor publice, persoanelor juridice private, prin întocmirea notelor de audiere;
 4. repartizează la structurile specifice, de specialitate şi operaţional-funcţionale din cadrul instituţiei reclamaţiile şi sesizările primite;
 5. urmăreşte reprimirea corespondenţei vizate de conducerea instituţiei, completează pentru fiecare din aceasta, în registrul general de corespondenţă, rubrica destinată structurii/persoanei nominalizată cu soluţionarea, o sortează şi o distribuie la structuri/persoane, conform ordinelor rezolutive;
 6. verifică documentaţia cetăţenilor conform bazei de date existente la nivelul serviciului şi dacă aceasta este completă, o înregistrează; dacă documentaţia este incompletă, aceasta este returnată petentului în vederea completării;
 7. asigură expedierea corespondenţei primită de la structurile Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti;
 8. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linie telefonică permanentă, înfiinţată în acest scop;
 9. răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin repartizarea/redirecţionarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 10. urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului; expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
 11. redirecţionează petiţiile greşit adresate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate;
 12. clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
 13. întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;
 14. informează conducerea instituţiei referitor la stadiul unei lucrări şi solicită lămuririle necesare de la structurile din cadrul structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 15. organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul serviciului;
 16. asigură integritatea şi securitatea tuturor actelor înregistrate; ia măsuri de prevenire a scurgerii datelor cu caracter personal;
 17. asigură respectarea prevederilor legale privind apărarea secretului de stat şi de serviciu;
 18. organizează şi îndrumă activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor, potrivit actelor normative în vigoare;
 19. primeşte şi expediază, conform normelor în vigoare, corespondenţa unităţii, prezintă Directorului General pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi termenele de rezolvare;
 20. arhivează documentele instituţiei, selecţionează şi întocmeşte procesul- verbal pentru documentele cărora le-a expirat termenul de păstrare în arhivă, propuse spre distrugere prin ardere sau predare la Arhivele Statului;
 21. constituie Comisia de Selecţionare a documentelor la nivel de instituţie.
 22. asigură relaţia directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti cu cetăţeanul;
 23. asigură comunicarea eficientă dintre Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi cetăţeni şi ajută instituţia să răspundă mai bine nevoilor cetăţenilor, informându-i asupra activităţilor sale;
 24. coordonează punctul de informare - documentare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 25. efectuează programarea solicitărilor de audienţe, în conformitate cu programul de audienţe stabilit;
 26. prezintă informări asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe,
 27. ţine evidenţa cetăţenilor primiţi în audienţă şi a petiţiilor scrise sau telefonice adresate Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti în registru sau în format electronic;
 28. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 29. urmăreşte soluţionarea în termen a petiţiilor adresate direct Instituţiei şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
 30. asigură răspunsul la termen către persoanele care se adresează instituţiei şi care îi sunt repartizate spre soluţionare;
 31. informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;
 32. întocmeşte semestrial/anual Raportul referitor la organizarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;
 33. răspunde solicitărilor privind informaţiile de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001;
 34. pregăteşte pentru arhivare dosarele, petiţiile şi documentele care au fost repartizate compartimentului;
 35. verifică şi preia de la compartimente pe bază de inventar dosarele constituite, urmărind respectarea modului de constituire a acestora şi concordanţa între conţinutul lor şi datele înscrise în inventar;
 36. oferă sprijin direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor în aranjarea şi predarea corectă a documentelor către arhivă atunci când este cerut justificat;
 37. întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozitul de arhivă pe bază de evidenţă curentă conform anexei 3 din legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 38. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
 39. pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire verifică înregistrarea documentului împrumutat acesta fiind reintegrat în fond;
 40. scoate dosarele din evidenţa arhivei pe baza uneia din următoarele acte, după caz: proces-verbal de selecţionare; proces-verbal de predare-preluare; proces-verbal de constatare a deteriorării complete a documentelor sau a lipsei acestora;
 41. asigură secretariatul comisiei de selecţionare;
 42. asigură colaborarea cu Serviciul Arhivelor Naţionale punând la dispoziţie toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivei;
 43. pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;
 44. menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicitând conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului de arhivă;
 45. informează conducerea instituţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei.