Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / SERVICIUL JURIDIC

 1. asigură prin delegare reprezentarea intereselor Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti la instanţele de judecată, la celelalte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, precum şi în faţa tuturor persoanelor fizice şi juridice de drept public sau privat;
 2. avizează şi participă la elaborarea proiectelor de acte administrative ce urmează a fi transmise în vederea adoptării de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentelor interne, procedurilor operaţionale specifice activităţii instituţiei;
 3. pune în aplicare hotărârile judecătoreşti în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 4. asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii;
 5. informează Directorul General cu privire la situaţiile de încălcare şi nerespectare a actelor normative în vigoare;
 6. propune măsuri specifice pentru buna însuşire a legislaţiei din domeniul de activitate de către personalul fiecărei structuri;
 7. asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele civile, comerciale, de contencios administrativ şi fiscale, litigii de muncă, penale, asigură reprezentarea şi în faţa altor organe jurisdicţionale, a persoanelor fizice şi juridice de drept public şi privat;
 8. ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale a cauzelor litigioase şi nelitigioase în care a fost sesizat;
 9. redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanţelor şi la interogatorii, întocmeşte note scrise şi concluzii scrise când se impune;
 10. redactează acţiuni judecătoreşti;
 11. promovează căile ordinare şi extraordinare de atac, când este cazul;
 12. depune diligenţe pentru soluţionarea favorabilă a cauzelor în care instituţia este parte;
 13. îndeplineşte formalităţile de plată (ordonanţare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunţate de instanţele civile şi de contencios administrativ care stabilesc în sarcina instituţiei o astfel de obligaţie;
 14. în vederea executării silite, obţine titlurile executorii şi pune în aplicare procedura de executare prin Birourile executorilor judecătoreşti competente;
 15. transmite, la compartimentele de specialitate, informaţiile privitoare la litigiile din instanţă necesare pentru urmărirea de către acestea a contractelor, debitelor;
 16. comunică compartimentelor de specialitate, hotărârile instanţelor de judecată pentru a fi puse în aplicare;
 17. analizează şi avizează contractele cadru transmise de către compartimentele de specialitate;
 18. analizează şi contrasemnează pentru legalitate deciziile, contractele şi protocoalele ce urmează a fi semnate de Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 19. exprimă puncte de vedere privind interpretarea şi punerea în executare a actelor normative incidente, la cererea structurilor organizate la nivelul instituţiei;
 20. colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea şi redactarea proiectelor de contracte şi propune spre avizare din punct de vedere al legalităţii, contractele şi protocoalele ce se vor încheia de Direcţia Generală Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti.