Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / Serviciul Buget Financiar

 1. organizează, coordonează şi execută activităţile financiare ale instituţiei, contabilizează veniturile şi cheltuielile bugetare şi derulează activităţile specifice execuţiei bugetului;
 2. întocmeşte situaţiile financiare centralizate şi alte raportări pentru bugetul propriu al instituţiei;
 3. asigură derularea în bune condiţii a execuţiei bugetare;
 4. verifică efectuarea execuţiei bugetare a plăţilor, încadrarea în articole şi alineate bugetare şi în creditele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. întocmeşte, verifică şi coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea derulării financiare a programelor;
 6. elaborează strategia financiară şi bugetară a structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pe termen mediu şi lung, adaptarea şi implementarea obiectivelor ordonatorului terţiar de credite în cadrul acesteia şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire;
 7. urmăreşte angajarea, utilizarea şi controlul resurselor publice locale;
 8. întocmeşte proiectele de decizii privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar în limita bugetului aprobat;
 9. întocmeşte proiectul bugetului pe anul următor şi estimările pe trei ani, pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice;
 10. întocmeşte documentaţii pentru fundamentarea solicitărilor pentru alocaţii de la bugetul local, participă la analize pentru aprobarea acestora şi urmăreşte confirmarea/comunicarea sumelor repartizate;
 11. detaliază pe trimestre bugetul aprobat şi îl prezintă spre semnare ordonatorului terţiar de credite;
 12. transpune în format electronic bugetul aprobat, detaliat pe trimestre şi-l transmite la unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea;
 13. întocmeşte proiecte pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum şi modificarea programelor de investiţii anexe la buget şi proiectele de hotărâri corespunzătoare;
 14. întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea/retragerea creditelor bugetare şi repartizarea acestora;
 15. întocmeşte ordine de plată şi dispoziţii bugetare pentru alocarea sumelor aprobate în buget;
 16. întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind contul de execuţie al bugetului instituţiei pe care le transmite Direcţiei Buget, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 17. realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia;
 18. urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;
 19. urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;
 20. asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia.