Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / Serviciul Buget Financiar

 1. organizează, coordonează şi execută activităţile financiare ale instituţiei, contabilizează veniturile şi cheltuielile bugetare şi derulează activităţile specifice execuţiei bugetului;
 2. întocmeşte situaţiile financiare centralizate şi alte raportări pentru bugetul propriu al instituţiei;
 3. asigură derularea în bune condiţii a execuţiei bugetare;
 4. verifică efectuarea execuţiei bugetare a plăţilor, încadrarea în articole şi alineate bugetare şi în creditele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. întocmeşte, verifică şi coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea derulării financiare a programelor;
 6. elaborează strategia financiară şi bugetară a structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pe termen mediu şi lung, adaptarea şi implementarea obiectivelor ordonatorului terţiar de credite în cadrul acesteia şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire;
 7. urmăreşte angajarea, utilizarea şi controlul resurselor publice locale;
 8. întocmeşte proiectele de decizii privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar în limita bugetului aprobat;
 9. întocmeşte proiectul bugetului pe anul următor şi estimările pe trei ani, pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice;
 10. întocmeşte documentaţii pentru fundamentarea solicitărilor pentru alocaţii de la bugetul local, participă la analize pentru aprobarea acestora şi urmăreşte confirmarea/comunicarea sumelor repartizate;
 11. detaliază pe trimestre bugetul aprobat şi îl prezintă spre semnare ordonatorului terţiar de credite;
 12. transpune în format electronic bugetul aprobat, detaliat pe trimestre şi-l transmite la unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea;
 13. întocmeşte proiecte pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum şi modificarea programelor de investiţii anexe la buget şi proiectele de hotărâri corespunzătoare;
 14. întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea/retragerea creditelor bugetare şi repartizarea acestora;
 15. întocmeşte ordine de plată şi dispoziţii bugetare pentru alocarea sumelor aprobate în buget;
 16. întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind contul de execuţie al bugetului instituţiei pe care le transmite Direcţiei Buget, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 17. realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia;
 18. urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;
 19. urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;
 20. asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia.