Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV

Compartimentul Logistic Administrativ se află în subordinea directă a Directorului Executiv Adjunct (funcţie publică) şi are următoarele atribuţii:
 1. asigură întreţinerea şi menţinerea curăţeniei în imobilele aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 2. răspunde de întreţinerea instalaţiilor imobilului, precum şi a mobilierului din dotarea acestuia;
 3. asigură întreţinerea echipamentelor destinate personalului de ordine publică, pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 4. execută reparaţiile privind mobilierul, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea instituţiei;
 5. exploatează, în condiţii optime, baza materială necesară desfăşurării activităţii de mentenanţă;
 6. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere, de utilizare raţională a materialelor consumabile şi evidenţa bunurilor mobile şi imobile, instalaţiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materialelor din dotarea instituţiei;
 7. ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor şi a altor materiale şi obiecte de inventar;
 8. asigură asistenţa tehnică a instalaţiilor aferente clădirilor din administrarea şi folosinţa instituţiei;
 9. propune reparaţiile privind mobilierul, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea instituţiei, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi participă la recepţionarea acestora;
 10. asigură exploatarea în condiţii optime a aparatelor de copiat, a instalaţiilor de aer condiţionat şi a centralelor şi aparatelor telefonice fixe şi mobile;
 11. face propuneri pentru efectuarea reparaţiilor curente sau capitale a imobilelor din patrimoniul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 12. asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la sediul instituţiei şi la clădirile din administrarea acesteia;
 13. urmăreşte derularea contractelor privind utilităţile furnizorilor apă-canal, energie electrică, gaze naturale şi salubritate;
 14. efectuează inventarierea patrimoniului instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
 15. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 16. fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de asigurare a instituţiei cu mijloace de mobilitate şi gestionează evidenţa statistică a tuturor mijloacelor de resort aflate în dotare;
 17. organizează în mod unitar evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea instituţiei;
 18. asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al instituţiei, prin menţinerea durabilităţii, funcţionalităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor;
 19. monitorizează derularea relaţiilor cu furnizorii de servicii, bunuri şi utilităţi curente;
 20. asigură pentru sediul instituţiei întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces.