Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV

Compartimentul Logistic Administrativ se află în subordinea directă a Directorului Executiv Adjunct (funcţie publică) şi are următoarele atribuţii:
 1. asigură întreţinerea şi menţinerea curăţeniei în imobilele aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 2. răspunde de întreţinerea instalaţiilor imobilului, precum şi a mobilierului din dotarea acestuia;
 3. asigură întreţinerea echipamentelor destinate personalului de ordine publică, pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 4. execută reparaţiile privind mobilierul, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea instituţiei;
 5. exploatează, în condiţii optime, baza materială necesară desfăşurării activităţii de mentenanţă;
 6. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere, de utilizare raţională a materialelor consumabile şi evidenţa bunurilor mobile şi imobile, instalaţiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materialelor din dotarea instituţiei;
 7. ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor şi a altor materiale şi obiecte de inventar;
 8. asigură asistenţa tehnică a instalaţiilor aferente clădirilor din administrarea şi folosinţa instituţiei;
 9. propune reparaţiile privind mobilierul, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea instituţiei, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi participă la recepţionarea acestora;
 10. asigură exploatarea în condiţii optime a aparatelor de copiat, a instalaţiilor de aer condiţionat şi a centralelor şi aparatelor telefonice fixe şi mobile;
 11. face propuneri pentru efectuarea reparaţiilor curente sau capitale a imobilelor din patrimoniul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 12. asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la sediul instituţiei şi la clădirile din administrarea acesteia;
 13. urmăreşte derularea contractelor privind utilităţile furnizorilor apă-canal, energie electrică, gaze naturale şi salubritate;
 14. efectuează inventarierea patrimoniului instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
 15. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 16. fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de asigurare a instituţiei cu mijloace de mobilitate şi gestionează evidenţa statistică a tuturor mijloacelor de resort aflate în dotare;
 17. organizează în mod unitar evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea instituţiei;
 18. asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al instituţiei, prin menţinerea durabilităţii, funcţionalităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor;
 19. monitorizează derularea relaţiilor cu furnizorii de servicii, bunuri şi utilităţi curente;
 20. asigură pentru sediul instituţiei întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces.