Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / BIROUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Biroul Pregătire Profesională se subordonează Serviciului Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă şi are următoarele atribuţii:
 1. întocmeşte Planul anual de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;
 2. elaborează la sfârşitul fiecărui an, Proiectul Planului de perfecţionare profesională, Raportul cu necesarul de formare profesională a personalului instituţiei şi Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici;
 3. asigură cunoaşterea armamentului din dotare, a condiţiilor de păstrare şi întreţinere, precum şi de instruirea personalului cu privire la modul de folosire a acestuia, planificând şi conducând tragerile trimestriale (de învăţare/instruire şi perfecţionare) cu armamentul din dotare;
 4. elaborează proiectele de decizie ale Directorului General referitoare la activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului;
 5. întocmeşte teme orientative pentru planurile anuale privind pregătirea la locul de muncă ce sunt considerate necesare pentru a îmbunătăţi activitatea întregului personal al instituţiei (teme cu un caracter general);
 6. coordonează şi îndrumă modul de desfăşurare a pregătirii şi perfecţionării profesionale la locul de muncă;
 7. asigură mijloacele materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de instruire şi perfecţionare a personalului instituţiei, în baza rapoartelor de necesitate întocmite la sfârşitul fiecărui an de pregătire;
 8. realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (formare, instruire, perfecţionare);
 9. sesizează de îndată conducerea instituţiei, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire ilicită a armamentului din dotare;
 10. întocmeşte planificarea participării funcţionarilor publici la cursurile de formare/iniţiere şi perfecţionare organizate în cadrul instituţiei sau în instituţiile de formare şi perfecţionare profesională specializate şi abilitate conform legii;
 11. asigură coordonarea programelor de pregătire şi dezvoltare prin discipline specifice învaţământului profesional şi tehnic necesar îndeplinirii misiunilor de pază, reţinerea şi identificarea, prevenirea infracţionalităţii juvenile, menţinerea ordinii publice şi a monitorizării acesteia;
 12. asigură coordonarea didactică şi dezvoltă metodologia de proiectare, elaborare, implementare şi revizuire a programei analitice pentru cursurile specifice poliţiei locale;
 13. contribuie, prin elaborarea de teme, la formarea continuă la locul de muncă a personalului instituţiei cu instructorii formatori cu abilităţi pedagogice în domeniile pazei obiectivelor şi ordinii publice, pregătirea juridică şi legislativă, pregătirea tehnică specifică, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, pregătirea civică, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare şi pregătirea fizică;
 14. proiectează şi elaborează programe analitice pe discipline (psihologia poliţistului local, contravenţii, drepturi şi îndatoriri civice, metode şi practici specifice, pregătire fizică) şi iniţiază programe de dotare cu echipamente şi logistica didactică necesare standardelor de pregătire;
 15. contribuie la promovarea profesiei de poliţist local, a rolului şi locului acesteia, în comunitate;
 16. participă la desfăşurarea orelor de curs (expuneri, seminarii, şedinţe practice, dezbateri, studiu de caz, antrenament în poligoane de tragere, antrenament auto–moto) şi elaborează noi metode pedagogice pentru formarea deprinderilor şi priceperilor necesare poliţistului local;
 17. participă, în perioada desfăşurării cursurilor, la şedinţele de antrenament şi de trageri–tir, cu armamentul din dotare, cu muniţie letală şi neletală, în poligoane;
 18. întocmeşte Proiectul Programului Anual de pregătire continuă a personalului instituţiei, Graficul Cursurilor, formulând propuneri cu privire la nivelul logisticii didactice şi pedagogice, precum şi la cifrele de şcolarizare pentru anul următor de curs la nivelul instituţiei;
 19. elaborează Regulamentul de organizare şi desfăşurare a cursurilor, pe module de pregătire şi standardul minim de cunoştinţe şi deprinderi pe care cursanţii sunt obligaţi să îl obţină la finalul cursului, înaintea susţinerii examenului de absolvire;
 20. elaborează documentele necesare predării (catalog, condica de curs cu programul zilnic, numele instructorului formator, denumirea temei, specificul acesteia şi modalitatea de desfăşurare, fişa situaţiei şcolare, abilităţi personale, psihomotorii şi fizice, abilităţi de comunicare, ordine şi disciplină, ţinuta).